هایرتین اوزایدین

رزومه

متولد استانبول

تکنسین الکترونیک،

26سال تجربه در سیستم های پخش تلویزیونی و فنون ارتباطی.

  • رئیس هیئت مدیره TUYAD انجمن صنفی تجار ماهواره ومخابرات و رسانه و تلویزیون در ترکیه
  • عضو کمیته ارتباطات ومخابرات استانبول ITO
  • عضو مشاور کمیته صنعت برق ، الکترونیک ، انفورماتیک و کابل ISO
  • عضو هیئت انجمن بازیافت الکترونیکی ELDAY
  • ، نماینده GVF درترکیه و عضو آن ، اتحادیه جهانی ماهواره GVF-  Global VSAT Forum
  • C. صلاحیت قضایی ، کارشناس خبره ارتباطات دادگاه حقوق صنایع
  • متخصص سوگند خورده تجاری بازرگانی شعبه قاچاق گمرک
  • سردبیر مجله Digital yasam مجله اختصاصی دیجیتال وارتباطات و ماهواره ورسانه
  • مشاور برنامه ریزی استراتژیک و سرمایه گذاری

دانشجوی علوم سیاسی

محقق-نویسنده 4 کتاب منتشر شده دارد